algemene vragen

Welke bedragen gebruik ik in de rekenhulp en het opdrachtformulier?
Hoe lever ik gegevens bij Raakvlak aan?
Wanneer stuur ik een inschrijfformulier aan Raakvlak? 
Waarom kan het inschrijfformulier niet digitaal ingestuurd worden?
Heb ik een optreedcontract nodig?
Wanneer wordt ik door Raakvlak uitbetaald?
Ik ben een zelfstandige. Kan ik dan ook via Raakvlak worden uitbetaald?

Krijg ik een salarisstrook?
Draagt Raakvlak ZVW-premie namens mij af?
Wat is IB47?
Waarom moet ik een gageverklaring invullen?
Welk btw-percentage wordt er gehanteerd bij verloningen?
Als ik ziek ben, word ik dan door Raakvlak doorbetaald?
Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
Wat zijn de voorwaarden van de gelijkgesteldenregeling?
Als het antwoord op je vraag hier niet bij staat, neem dan contact met ons op. Onze gegevens staan hiernaast.

Welke bedragen gebruik ik in de rekenhulp en op het opdrachtformulier?

bruto-bruto (meest gebruikelijke):
Jij betaalt alle lasten uit je gage/honorarium, dus:

 • loonbelasting
 • werknemerslasten
 • werkgeverslasten 

Alleen als je daarover afspraken hebt gemaakt met je opdrachtgever kun je de onderstaande bedragen gebruiken. Je factuurbedrag wordt dan hoger dan je gage.

bruto
Jij betaalt uit je gage/honorarium:

 • loonbelasting
 • werknemerslasten

Je opdrachtgever betaalt bovenop de gage/het honorarium:

 • werkgeverslasten 

netto
De opdrachtgever betaalt bovenop de gage/het honorarium:

 • Loonbelasting
 • Werknemerslasten
 • Werkgeverslasten

De factuur wordt dan ongeveer twee keer zo hoog.
terug naar vragen

Hoe lever ik gegevens bij Raakvlak aan? 

Inschrijfformulieren en gageverklaringen stuur je per post aan ons. Identiteitsbewijzen kunnen worden gemaild.

Opdrachten krijgen we het liefst via het formulier op de website. Maar je kunt ze ook per post of e-mail aan ons doorgeven.Telefonische opdrachten worden niet geaccepteerd.  
terug naar vragen

Wanneer stuur ik een inschrijfformulier aan Stichting Raakvlak? 

Om een onnodige paperwinkel te vermijden werken wij met een eenmalig inschrijfformulier dat vervolgens op vrijwel elke verloning van toepassing is.
Bij elke ingrijpende verandering (adres, gebruik loonheffingskorting enz.) hebben wij een nieuw inschrijfformulier nodig. Dit kan digitaal getekend worden en per mail ingezonden.
terug naar vragen

Heb ik een optreedcontract nodig?

Het is niet verplicht, maar wel aan te raden. Op onze site vind je een voorbeeldcontract dat je kunt gebruiken.
terug naar vragen

Wanneer wordt ik door Raakvlak uitbetaald? 

Wanneer je factuur aan ons betaald is én we alle benodigde stukken voor onze administratie compleet hebben, betalen we je - uiterlijk binnen vijf werkdagen - uit op je rekening. Of je factuur betaald is, zie je op je inlogpagina op onze website. Achter je factuur staat dan: Door Raakvlak ontvangen: ja.
terug naar vragen

Ik ben een zelfstandige. Kan ik dan ook via Raakvlak worden uitbetaald?

Ja, dat kan. De belangrijkste informatie vind je hier.
terug naar vragen

Krijg ik een salarisstrook?

Nee, uit milieu- en kostenoogpunt sturen we geen papieren loonstroken meer. Je kunt inloggen op onze website en - door te klikken op het vergrootglasicoontje achter je betaling - alle loonberekeningen in PDF downloaden, versturen of printen. Bijvoorbeeld voor het UWV of de Belastingdienst.
terug naar vragen

Draagt Raakvlak ZVW-premie namens mij af?

Niet bij verloningen op basis van de Artiestentabel. Je rekent deze zelf af bij je aangifte Inkomstenbelasting.
Bij verloningen op basis van de Gelijkgesteldenregeling dragen we wel ZVW-premie af.
terug naar vragen

Wat is IB47?

Een regeling waarbij wij je uitbetalen zonder inhouding van loonbelasting of premies. We brengen alleen onze administratiekosten in rekening.

Deze regeling kan o.a. gebruikt worden wanneer je jaarinkomen uitkomt onder de Algemene Heffingskorting ( ongeveer € 7.000 per jaar). We houden dan nu geen belasting in die volgend jaar teruggevraagd moet worden.
Er wordt dus geen loonheffing afgedragen en je bent niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Je krijgt van ons een jaaropgave en bent zelf verantwoordelijk voor de aangifte inkomstenbelasting.

Als je IB47 wilt gebruiken, kun je dat aangeven bij je opdracht.

Waarschuwing!: bij regelmatig gebruik van deze opting-out regeling kan de belastingdienst je zien als ondernemer voor de BTW. Raadpleeg bij twijfel een belastingadviseur.
terug naar vragen

Waarom moet ik een gageverklaring invullen?

Je gebruikt een gageverklaring om gebruik te maken van de Kleine VergoedingsRegeling (KVR). Als je bij je inschrijving hebt aangegeven dat je gebruik wil maken van de KVR is een aparte gageverklaring niet meer nodig.
Als je toch een gageverklaring moet invullen, kun je die hier downloaden.
terug naar vragen

Welk btw-percentage wordt er gehanteerd bij verloningen?

Voor optredens van uitvoerend kunstenaars geldt het lage btw-tarief van 9%. Dit btw-tarief hanteren wij ook als op de factuur andere kosten bovenop de gage in rekening worden gebracht. Zoals: reiskosten, inhuur van geluidsapparatuur, bemiddelingskosten, maar ook onze administratiekosten. 
Voor verloningen via de Gelijkgesteldenregeling geldt een btw-percentage van 21%.

In uitzonderlijke gevallen (bijv. lesgeven aan jongeren onder de 21) is er sprake van een btw-vrijstelling. Geef aan op je opdrachtformulier dat de opdrachtgever NIET btw-plichtig is en dat je gage inclusief btw is.
terug naar vragen

Als ik ziek ben, word ik dan door Raakvlak doorbetaald?

Nee, als je verloond wordt op basis van de Artiestenregeling of op basis van de Gelijkgesteldenregeling gelden de vangnet-bepalingen in de Ziektewet. Doorbetaling van je gage vindt in dat geval plaats door het UWV, waarbij je er rekening mee moet houden dat het UWV de eerste 2 ziektedagen niet betaalt en daarna wordt 70% betaald.
Het UWV toetst bij loondoorbetaling bij ziekte streng op het wel of niet van toepassing zijn van een arbeidsovereenkomst. Wanneer je via de Gelijkgesteldenregeling verloond wordt, biedt Raakvlak geen garantie dat je bij ziekte doorbetaald wordt.

Je moet je ziekmelden bij Raakvlak op de eerste dag van ziekte via telefoonnummer 010-4141535. Wij melden het aan het UWV.
terug naar vragen

Wat zijn de voorwaarden van de Gelijkgesteldenregeling?

Een gelijkgestelde is iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld aan iemand die in echte dienstbetrekking werkt en die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Hij voert persoonlijk het werk uit waarvoor hij loon krijgt, maar er is geen sprake van werkgeversgezag.
 • Het brutoloon per week is meestal minstens 40% van het wettelijk minimumloon per week. Een week bestaat uit 7 aaneengesloten dagen. Het minimumloon is het loon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  Voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is van leeftijd, geldt voor de 40%-grens het minimumloon voor werknemers van 22 jaar of ouder.
 • Hij werkt meestal op ten minste 2 dagen per week, ongeacht het aantal uren.
 • De arbeidsrelatie is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste 1 maand. Hierbij kan het ook gaan om 2 arbeidsrelaties met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren. Een maand is voor deze regeling een aaneengesloten periode van 30 dagen.

Een gelijkgestelde is in fictieve dienstbetrekking bij Raakvlak.

Indien niet aan de voorwaarden van de Gelijkgesteldenregeling wordt voldaan, kan de opdrachtnemer ervoor kiezen om:

 1. toch de Gelijkgesteldenregeling toe te laten passen
 2. gebruik te maken van de opting-in regeling
 3. uitbetaling bruto te laten plaatsvinden via een IB47 opgave.


Indien sprake is van werkgeversgezag is verloning via Raakvlak niet mogelijk.
terug naar vragen

Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst?

Wanneer je werk voldoet aan alle volgende criteria:

 • Je verricht persoonlijke arbeid

 • Je krijgt hiervoor een beloning

 • Je werkt onder leiding en toezicht van je opdrachtgever en bent  niet vrij in het bepalen van je werkzaamheden en het eindresultaat daarvan. Kortom: er bestaan een gezagsverhouding.

Je kunt dan niet via Raakvlak verloond worden en zult met je opdrachtgever naar een andere oplossing moeten zoeken.
terug naar vragen

Waarom kan het inschrijfformulier niet digitaal ingestuurd worden?

Formeel moeten wij als (fictieve) werkgever het identiteitsbewijs van onze cliënten controleren op echtheid en daarvan een kopie in onze administratie opbergen. We begrijpen dat het niet handig is om met je identiteitsbewijs naar Rotterdam te komen.
Er is afgesproken dat we kunnen volstaan met een toegezonden kopie van het identiteitsbewijs wanneer we een originele handtekening in ons bestand hebben. Wij hebben gekozen voor het origineel ondertekenen en per post insturen van het inschrijfformulier.